0

ZWROTY / RETURNS

ZWROT TOWARÓW 

Klient będący konsumentem, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827) Odstąpienie od umowy, dla swojej ważności, wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wysłanie go wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: 

HMBD Studio,

Piłsudskiego 117, 34-600 Limanowa, Polska
tel. 696026815, mail: [email protected]

Proszę dopisać ZWROT

Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w stanie niezmienionym w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia towaru

Zwrócony towar musi pozostać w stanie niezmienionym, towary które będą posiadały ślady od podkładów, pudrów z drobinkami, antyperspirantów, perfum, śladów biologicznych lub zostaną wyprane nie zostaną zaakceptowane do zwrotu oraz zostaną odesłane do klienta na jego koszt.

Bardzo prosimy aby przymierzać stroje lub sukienki na czysta skore oraz bieliznę.

Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zwrotu, sprawdzenie stanu produktu oraz opakowania i metek, które muszą pozostać nienaruszone 

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji czyli płatności przez PayPal z konta [email protected]

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o jego właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku wymiany towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego. 

Sprzedawca ma 14 dni roboczych na zwrot pieniędzy od dnia otrzymania przesyłki

Formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy,

 

 

 

 

FORMULARZ ZWROTU:

 

................................................................................................................................................................................ Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

Niniejszym oświadczam, iż:

1. Na podstawie ustawy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827

Znane mi są warunki zwrotu towarów, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży, wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru.

Data otrzymania towaru: ......................................................................................................................................... Numer zamówienia / data sprzedaży: ....................................................................................

Zwracane towary:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

Powód zwrotu:

.................................................................

................................................................

Miejscowość i data, podpis klienta:

..............................................................................

 

 

 

 

 

PROSIMY PAMIĘTAĆ O DODANIU PARAGONU FISKALNEGO DO FORMULARZU ZWROTU! BEZ PARAGONU FISKALNEGO ZAMÓWIENIE NIE ZOSTANIE ZWRÓCONE! (DOTYCZY ZAMÓWIEŃ ZŁOŻONYCH OD DNIA 2-05-2018)

 

 

RETURN OF GOODS

A customer has the right, without giving any reason, to withdraw from the sales agreement within 14 calendar days from the date of receiving the goods, in accordance with art. 27 acts from 30 May 2014. On consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827)

 Withdrawal from the contract, for its validity, requires the customer to submit a written statement on the withdrawal from the contract and send it together with the goods and proof of purchase to the following address: 

HMBD studio

Pilsudskiego 117, 34-600 Limanowa, 

Lesserpoland, POLAND

Add note RETURN

The consumer is obliged to return the purchased goods unchanged within 14 days from the date of receipt of the goods. 

The seller has 14 working days to consider the return, check the condition of the product and packaging and tags, which must remain intact 

The right to withdraw from the contract is not granted to the consumer in the case of benefits with its properties determined by the consumer in the order placed by him or closely related to his person. This means that the Seller is not obliged to exchange the product made at the customer's order or at the request of the modified customer. 

The customer bears the direct cost of returning the products 

The seller has 14 business days for a refund from the date of delivery the items to the warehouse

Return of payments will be made using the same payments that you made in the original transaction, PayPal payments from the account 
[email protected]

 

RETURN FORM:

............................................................................................................................. 

Address (zip code, city, street, house number)

...................................................................................................................................................... .................................................................................................... 

Contact details (email address, phone number)

 

I hereby declare that:

Pursuant to the Act, Art. 27 of the Act of 30 May 2014 on consumer rights (Journal of Laws of 2014, item 827

I am familiar with the conditions for returning goods, including the need to attach this form to the shipment and the original sales document issued in connection with the sale of the returned goods.

 

Date of receipt of the goods:

......................................................................................................................................... 

Order number / date of sale: 

...................................................................................

 

Returned goods:

..................................................................

..................................................................

..................................................................

 

Reason for Return:

.................................................................

................................................................

 

Place and date, customer signature:

..............................................................................

 

PLEASE REMEMBER TO ADD A Fiscal Receipt to the RETURN FORM! WITHOUT Fiscal Receipt, THE ORDER WILL NOT BE RETURNED! (APPLICABLE TO ORDERS FROM 2-05-2018)