HMBD

RULES

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

NINIEJSZY REGULAMIN, ZWANY DALEJ ”REGULAMINEM”, OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM URL HTTP://WWW.HMBD.BIGCARTEL.COM ZWANEGO DALEJ "SKLEPEM".
SKLEP PROWADZONY JEST PRZEZ AGNIESZKĘ KRÓLIK Z SIEDZIBĄ: 34-600 LIMANOWA, UL. PIŁSUDSKIEGO 117,
ADRES SKLEPU I DANE KONTAKTOWE: ADRES INTERNETOWY WWW.HMBD.BIGCARTEL.COM 

E-MAIL – INFO@H-M-B-D.COM, 

TELEFON 696026815 .

KAŻDA OSOBA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA SKLEPU POWINNA ZAPOZNAĆ SIĘ Z JEGO REGULAMINEM.
DOKONYWANIE ZAKUPÓW W SKLEPIE WYMAGA OD KLIENTA POSIADANIA AKTYWNEGO I SPRAWNEGO KONTA POCZTY ELEKTRONICZNEJ EMAIL.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU PROWADZONA JEST SPRZEDAŻ NA ODLEGŁOŚĆ ZA POMOCĄ SIECI INTERNET ASORTYMENTU Z ZAKRESU ODZIEŻY.
OFEROWANE PRZEDMIOTY SĄ NOWE, WYKONANE RĘCZNIE W POLSCE.

§ 3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLIENT POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZAKUPU I ZAZNACZENIE OKIENKA PRZY STOSOWNYM OŚWIADCZENIU WYRAŻA ZGODĘ NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 29.08.1997 R. (DZ. U. Z 2002 R. NR 101, POZ. 926 ZE ZM.) PRZEZ ADMINISTRATORA W CELU NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU I ŚWIADCZONYCH NA JEGO PODSTAWIE USŁUG.
ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH JEST FIRMA HMBD AGNIESZKA KRÓLIK, POSIADAJĄCYMI NIP 737-210-89-67.

GROMADZONE SĄ JEDYNIE DANE OSOBOWE PODANE PRZEZ KLIENTA DOBROWOLNIE. DANE PRZETWARZANE SĄ W CELU NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI W CELU:
A) ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ZAMÓWIONEGO TOWARU,

B) DORĘCZENIA KLIENTOWI TOWARU, NA KTÓRY KLIENT ZŁOŻYŁ ZAMÓWIENIE ,

C) WYSTAWIENIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE TRANSAKCJI SPRZEDAŻY TOWARU,

D) ZAKSIĘGOWANIA TRANSAKCJI W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE KSIĘGOWYM SKLEPU PRZEZ OKRES WYMAGANY PRZEPISAMI PRAWA ORAZ PRZECHOWANIA DANYCH OSOBOWYCH W INFORMATYCZNYM SYSTEMIE KSIĘGOWYM DLA ZAPEWNIENIA HISTORII TRANSAKCJI HANDLOWYCH DOKONYWANYCH PRZEZ SKLEP,

§ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

INFORMACJE PODANE NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPU, W TYM INFORMACJE O PREZENTOWANYCH PRODUKTACH, A W SZCZEGÓLNOŚCI ICH OPISY, PARAMETRY TECHNICZNE I UŻYTKOWE ORAZ CENY, STANOWIĄ ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY, W ROZUMIENIU ART. 71 KODEKSU CYWILNEGO.
SKLEP, PRZED DOKONANIEM POTWIERDZENIA ZAKUPU, PRZEDSTAWIA KLIENTOWI NASTĘPUJĄCE INFORMACJE:
DOKŁADNY OPISU DANEGO PRODUKTU I JEGO CECH;
ŁĄCZNĄ CENĘ ZAMÓWIONYCH PRODUKTÓW WRAZ Z PODATKAMI, A TAKŻE OPŁATĄ ZA TRANSPORT, DOSTARCZENIE LUB USŁUGI POCZTOWE ORAZ PODSUMOWUJĄCĄ ŁĄCZNĄ KWOTĘ ZAMÓWIENIA Z WYBRANĄ OPCJĄ DOSTAWY
DOTYCZĄCE SPOSOBU I TERMINU ZAPŁATY
DOTYCZĄCE SPOSOBU I TERMINU SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ.
DOKONANIE ZAKUPU PRODUKTU NIE WYMAGA REJESTRACJI W SKLEPIE
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ FORMULARZA, DOSTĘPNEGO NA STRONIE SKLEPU, W PODSUMOWANIU KOSZYKA ZAKUPÓW, W KTÓRYM KLIENT PODAJE NASTĘPUJĄCE DANE:
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA FIRMY
ADRES EMAIL
NUMER TELEFONU
NIP, JEŻELI KLIENT WYMAGA DOWODU ZAKUPU W FORMIE FAKTURY VAT
DANE ADRESOWE DO WYSYŁKI
KLIENT SKŁADA ZAMÓWIENIE PO ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJAMI OKREŚLONYMI W TREŚCI REGULAMINU SKLEPU ORAZ INFORMACJAMI WSKAZANYMI W UST. 2, KTÓRE ZOSTANĄ WYŚWIETLONE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ W OSTATNIM ETAPIE WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA POPRZEDZAJĄCYM WYRAŻENIE WOLI ZWIĄZANIA SIĘ UMOWĄ POPRZEZ KLIKNIĘCIA PRZYCISKU „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. PO PRZECZYTANIU ZGROMADZONYCH INFORMACJI OKREŚLONYCH DLA DANEGO ZAMÓWIENIA KLIENTA, KLIENT WYRAŻA WOLĘ ZWIĄZANIA UMOWĄ POPRZEZ NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
WSZYSTKIE CENY PODAWANE NA STRONACH SKLEPU SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. CENA WYŚWIETLANA W PODSUMOWANIU KOSZYKA PRZEZ ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA UWZGLĘDNIA KOSZTY PRZESYŁKI ZGODNIE Z WYBRANĄ PRZEZ KLIENTA OPCJĄ.
SKLEP ZOBOWIĄZUJE DOSTARCZENIA RZECZY POZBAWIONYCH WAD.
ZAMÓWIENIE UWAŻA SIĘ ZA PRZYJĘTE DO REALIZACJI PO POTWIERDZENIU PRZEZ SKLEP PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA ZŁOŻONEGO PRZEZ KLIENTA.
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA PRZESYŁANE JEST AUTOMATYCZNIE PO ZŁOŻENIU ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA;
SKLEP MOŻE WSTRZYMAĆ PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA W SYTUACJI PODJĘCIA WĄTPLIWOŚCI CO DO PRAWDZIWOŚCI BĄDŹ RZETELNOŚCI WSKAZANYCH PRZEZ KLIENTA DANYCH W FORMULARZU REJESTRACYJNYM. W TAKIM PRZYPADKU SKLEP NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM W CELU WYJAŚNIENIA PRZEDMIOTOWYCH WĄTPLIWOŚCI.
W PRZYPADKU NIEDOSTĘPNOŚCI CZĘŚCI PRODUKTÓW OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM KLIENT JEST O TYM NIEZWŁOCZNIE INFORMOWANY. KLIENT DECYDUJE, CZY ZAMÓWIENIE MA BYĆ ZREALIZOWANE CZĘŚCIOWO CZY W CAŁOŚCI ANULOWANE.
KLIENT I SKLEP ZWIĄZANI SĄ CENĄ PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCĄ W CHWILI ZŁOŻENIA NA NIEGO ZAMÓWIENIA.
W SKLEPIE HONOROWANE SĄ NASTĘPUJĄCE SPOSOBY PŁATNOŚCI:

B) SYSTEM PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH:

PAYPAL

UMOWĘ UZNAJE SIĘ ZA ZAWARTĄ Z CHWILĄ POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI..


ZAMÓWIONY TOWAR JEST WYSYŁANY W PRZECIĄGU 3 DNI ROBOCZYCH:
OD ZAKSIĘGOWANIA KWOTY NALEŻNEJ ZA PRODUKT W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI Z GÓRY,
OD POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI W PRZYPADKU WYBORU PŁATNOŚCI PRZY ODBIORZE
PRZESYŁKI WYSYŁANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ (PROSIMY O KONTAKT ZE SKLEPEM)

KOSZTY PRZESYŁKI WYNOSZĄ ODPOWIEDNIO 13 PLN PRZY PRZEDPŁACIE ORAZ 20 PLN PRZY PŁATNOŚCI ZA POBRANIEM.

 KOSZT PRZESYŁEK ZAGRANICZNYCH USTALANY JEST INDYWIDUALNIE Z KLIENTEM – W ZALEŻNOŚCI OD DOCELOWEGO MIEJSCA DOSTAWY.
W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA KILKU SZTUK TOWARU TOWAR CO DO ZASADY PAKOWANY JEST ZBIORCZO W JEDNA PRZESYŁKĘ CHYBA ŻE, WYBIERAJĄC SPOSÓB DOSTAWY KLIENT WSKAŻE INNY SPOSÓB PAKOWANIA I ZAZNACZY OPCJE ODRĘBNEJ DOSTAWY DLA KAŻDEGO PRODUKTU.
O WYSYŁANIU TOWARU KLIENT ZOSTANIE POWIADOMIONY DROGĄ MAILOWĄ.

JEŻELI TOWAR MA ZOSTAĆ PRZESŁANY PRZEZ SKLEP KLIENTOWI BĘDĄCEMU KONSUMENTEM, NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZYPADKOWEJ UTRATY LUB USZKODZENIA RZECZY (TOWARU ) PRZECHODZI NA KLIENTA Z CHWILĄ JEJ WYDANIA KLIENTOWI. ZA WYDANIE RZECZY (TOWARU) UWAŻA SIĘ JEJ POWIERZENIE PRZEZ SKLEP PRZEWOŹNIKOWI, JEŻELI SKLEP NIE MIAŁ WPŁYWU NA WYBÓR PRZEWOŹNIKA PRZEZ KUPUJĄCEGO.
WRAZ Z PRODUKTEM WYSYŁANY JEST PARAGON POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE ZAKUPU. NA ŻYCZENIE KLIENTA WYSTAWIANA JEST FAKTURA VAT. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO PODANIA PEŁNYCH DANYCH NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEGO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT:
IMIĘ I NAZWISKO/FIRMĘ,
ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY,
NUMER NIP (W PRZYPADKU FIRM), NUMER PESEL (OSOBY FIZYCZNE),
NUMER ZAMÓWIENIA,
ADRES KORESPONDENCYJNY
KAŻDY REJESTRUJĄCY SIĘ I/LUB DOKONUJĄCY ZAMÓWIENIA KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE NA PODANY PRZEZ SIEBIE ADRES EMAIL INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM TRANSAKCJI, ZAWIADOMIEŃ O ZMIANACH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁANIA SERWISU, A TAKŻE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ HANDLOWĄ O NOWYCH PRODUKTACH LUB USŁUGACH SERWISU, O PROMOCJACH SERWISU ORAZ PROMUJĄCYCH PRODUKTY PARTNERÓW ADMINISTRATORA PRZESYŁANE BĘDĄ TYLKO TYM KLIENTOM, KTÓRZY WYRAZILI NA TO ZGODĘ.

§ 5. REKLAMACJE

W ZAKRESIE REKLAMACJI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM MOŻE REALIZOWAĆ UPRAWNIENIA PRZYZNANE PRZEZ PRZEPISY USTAWĘ KODEKS CYWILNY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. (DZ. U. NR 16, POZ. 93 ZE ZM.) ORAZ USTAWY Z DNIA 30 MAJA 2014 R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014 POZ . 827 Z DNIA 24 CZERWCA 2014 R.).
SKLEP JEST ODPOWIEDZIALNY WZGLĘDEM KLIENTA Z TYTUŁU RĘKOJMI , JEŻELI RZECZ SPRZEDANA ( TOWAR) MA WADĘ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ. WADA FIZYCZNA POLEGA NA NIEZGODNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ (TOWARU) Z UMOWĄ. W SZCZEGÓLNOŚCI RZECZ SPRZEDANA (TOWAR) JEST NIEZGODNA Z UMOWĄ, JEŻELI:
NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, KTÓRE RZECZ TEGO RODZAJU POWINNA MIEĆ ZE WZGLĘDU NA CEL W UMOWIE OZNACZONY ALBO WYNIKAJĄCY Z OKOLICZNOŚCI LUB PRZEZNACZENIA;
NIE MA WŁAŚCIWOŚCI, O KTÓRYCH ISTNIENIU SKLEP ZAPEWNIŁ KLIENTA W TYM PRZEDSTAWIAJĄC PRÓBKĘ LUB WZÓR;
NIE NADAJE SIĘ DO CELU, O KTÓRYM KLIENT POINFORMOWAŁ SKLEP PRZY ZAWARCIU UMOWY, A SKLEP NIE ZGŁOSIŁ ZASTRZEŻENIA CO DO TAKIEGO JEJ PRZEZNACZENIA;
ZOSTAŁA KLIENTOWI WYDANA W STANIE NIEZUPEŁNYM.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIONYCH TOWARÓW MOGĄ BYĆ SKŁADANE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES INFO@H-M-B-D.COM LUB LISTEM POLECONYM NA ADRES HMBD AGNIESZKA KRÓLIK UL. PIŁSUDSKIEGO 117, 34-600 LIMANOWA.

DLA UŁATWIENIA SKŁADANIA REKLAMACJI, FORMULARZ ZWROTY ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ PONIŻEJ.


WNOSZĄC REKLAMACJĘ, PROSIMY O PODANIE NASTĘPUJĄCYCH DANYCH: IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA, ADRES, DANE POZWALAJĄCE NA IDENTYFIKACJĘ SPRZEDAŻY: LOGIN ORAZ NUMER ZAMÓWIENIA, PRZEDMIOT I PRZYCZYNĘ REKLAMACJI, DANE KONTAKTOWE.


§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 30 MAJA 2014R. O PRAWACH KONSUMENTA (DZ. U. 2014 POZ. 827) KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM MA PRAWO DO PISEMNEGO ODSTĄPIENIA OD ZAWIERANEJ UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY W TERMINIE TRZYDZIESTU DNI OD DNIA WYDANIA RZECZY TJ. OD MOMENTU, W KTÓRYM KLIENT WSZEDŁ W POSIADANIE RZECZY , LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK WSKAZANA PRZEZ KLIENTA WESZŁA W POSIADANIE RZECZY. DO ZACHOWANIA TRZYDZIESTODNIOWEGO TERMINU, O KTÓRYM MOWA W UST. 1, WYSTARCZAJĄCE JEST WYSŁANIE OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU PRZED JEGO UPŁYWEM. 

INFORMACJĘ O CHĘCI ZWROTU TOWARU NALEŻY UPRZEDNIO PRZESŁAĆ NA ADRES MAILOWY info@h-m-b-d.com ORAZ DODANIE FORMULARZA ZWROTU (FORMULARZ ZWROTU ZAMIESZCZONY ZOSTAŁ PONIŻEJ ) DO PRZESYŁKI PRODUKTU. KORZYSTANIE Z PRZEDMIOTOWEGO FORMULARZA JEST OBOWIĄZKOWE.

W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWROTU TOWARU NA ADRES: 

HMBD AGNIESZKA KRÓLIK, PIŁSUDSKIEGO 117, 34-600 LIMANOWA, NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRY, ODSTĄPIŁ OD UMOWY, CHYBA ŻE SKLEP ZAPROPONOWAŁ, ŻE SAM ODBIERZE RZECZ. 

ZWRÓCONY TOWAR MUSI BYĆ NOWY! NIE UŻYWANY, NIE MOŻE POSIADAĆ ŻADNYCH ŚLADÓW BIOLOGICZNYCH! ORAZ USZKODZEŃ MECHANICZNYCH.

NOWE RZECZY NIE SĄ PRANE ANI NIE SĄ PRASOWANE PRZEZ KUPUJĄCEGO! ODSYŁAMY TAKI SAM TOWAR JAKI ZOSTAŁ WAM  DOSTARCZONY.

W PRZYPADKU ZWRÓCONYCH PRZEDMIOTÓW KTÓRYCH STAN RZECZYWISTY BĘDZIE PODLEGAĆ DYSKUSJI, PRZEDMIOTY TE ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO OPINII RZECZOZNAWCY KTÓRY OKREŚLI RZECZYWISTY STAN RZECZY, (W PRZYPADKU PRZEDMIOTÓW KTÓRYCH STAN BĘDZIE WSKAZYWAĆ NA UŻYWANY KUPUJĄCY ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTAMI OPINII RZECZOZNAWCY ORAZ ZOSTANIE MU ZWRÓCONY PRZEDMIOT WRAZ Z OPINIĄ RZECZOZNAWCY). 


ZWROTU PŁATNOŚCI SKLEP DOKONUJE PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU ZAPŁATY, JAKIEGO UŻYŁ KLIENT.


SKLEP MOŻE WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA ZWRACANEGO TOWARU.


JEŻELI KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM WYBRAŁ SPOSÓB DOSTARCZENIA RZECZY (TOWARU) INNY NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ, (DOTYCZY SPOSOBU PIERWOTNEJ DOSTAWY DO KLIENTA) PRZEDSIĘBIORCA NIE JEST ZOBOWIĄZANY DO ZWROTU KLIENTOWI PONIESIONYCH PRZEZ NIEGO DODATKOWYCH KOSZTÓW.

SKLEP HMBD MA CZAS NA ZWROT PLATNOŚĆI DO 5 DNI ROBOCZYCH OD OTRZYMANIA PRZESYŁKI ZE ZWRÓCONYM PRZEDMIOTEM.

Prosimy pamiętać o starannym zapakowaniu przesyłki!

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem!


FORMULARZ ZWROTU:


................................................................................................................................................................................ Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu):

 ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Dane kontaktowe (adres e-mail, telefon):

Niniejszym oświadczam, iż: 

1. Na podstawie ustawy art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827

Znane mi są warunki zwrotu towarów, w tym konieczność dołączenia do przesyłki niniejszego formularza oraz oryginalnego dokumentu sprzedaży, wystawionego w związku ze sprzedażą zwracanego towaru. 

Data otrzymania towaru: ......................................................................................................................................... Numer zamówienia / data sprzedaży: .................................................................................... 

Zwracane towary: 

..................................................................

..................................................................

Miejscowość i data podpis klienta

..............................................................................


Your bag is empty
Start shopping